این واقعیت ندارد

این واقعیت ندارد، که گفته کلام مهم است نه گوینده ی کلام؟

ای کسانی که ادعای پیروی از آقای طاهری دارید، کلام چه کسی جز آنان که استادتان از آنان نام برده یا در عرفان حلقه معروفند برایتان اهمیت دارد؟

واقعیت ندارد که تیک های شخصیتی قربانی می شوند!

کدام قربانی؟ که قربانی کرده؟ اینهمه منیت و تعصب و سوپر دانایی از کجا می آید؟ از قربانی کردن تیک های شخصیتی؟

واقعیت ندارد که بدنبال وحدتیم! واقعیت ندارد که تک تک ذرات تقدس دارند!

کدام وحدت؟ کدام تقدس؟ نشانم دهید، لازم است تا چرخی در صفحات عرفان حلقه بزنید تا ببینید اکثریت مدعی هستند، مستر هستند، به ادعای خودشان اکثرشان تمام مباحث را بخوبی درک کرده اند ولی درسته همدیگر را می بلعند، به هم توهین می کنند، دیگری را متهم می کنند که نفوذی است، بازپرس اطلاعات است، سقوط کرده است و ...، کدام تقدس رعایت می شود؟ کدام دو نفر حقیقتا با هم در وحدت قرار دارند؟ آنچه من دیده ام جدائی و تنهایی هر چه بیشتر اهالی حلقه است هر چند در ظاهر از وحدت بشریت سخن می گویند و ارتباط مثبت یک در روح جمعی می فرستند.

امانتداری واقعیت ندارد!

کدام امانتداری؟ آقای طاهری خود امانتدار اشعار عرفا بوده اند؟ مربیان ایشان امانتدار حرفهای استادشان بوده اند؟ آیا آقای طاهری گفته نماز نخوانید؟ کجا؟ من که نشنیدم! اما چند مربی چنین به شاگردانشان القا کرده اند که نیازی به نماز خواندن نیست؟ نمازی که ستون دین است. چند مربی گفته اند ارتباط تعمید روح معادل غسل جمعه است؟ چند مربی گفته اند بجای غسل همان تزکیه تشعشعاتی در عرفان حلقه وجود دارد؟ آیا اینها حرفهای آقای طاهری است؟ چند مربی هر چه دلشان خواسته به نام آقای طاهری گفته اند؟ شما جای نیروهای امنیتی باشید چه می کنید؟

گاهی حتی خود کلام هم مهم نیست، پیروان و عملکردشان مهم تر است، اگر با کلام هایی که بنا به ادعای آقای طاهری همه دریافتها (آگاهیها) ی ایشان بوده است و اکثریت اهالی حلقه آنرا مانند وحی معتبر و صحیح می دانند، اینچنین نتایج ضعیفی بدست آمده و بعضا معکوس جواب میدهد، وای به کلامی که مثبت هم نباشد.

شاید آقای طاهری 10 خطا کرده باشد ولی مربیان ایشان هزاران خطا مرتکب شده اند ولی تمام اینها بنام آقای طاهری نوشته شده است.

ای اهالی حلقه، خود شما باعث نابودی استادتان می شوید نه حکومت یا هر نیروی دیگری. خود شمائید که خودسرانه عمل می کنید و استادتان را به دردسر انداخته اید. شمائید که کلاسهای زیر زمینی براه انداخته اید، شمائید که کتاب و جزوه و سی دی تکثیر می کنید و پرونده ی آقای طاهری را سنگین تر می کنید، این شمائید، کسی دیگر را شماتت نکنید.

ابن را هم اضافه کنم که همه جا انسانها پاک با نیت خیر پیدا می شوند، اما این نه بخاطر عرفان حلقه و آموزه های آقای طاهری، بلکه بخاطر قلب پاک خودشان است.

/ 0 نظر / 11 بازدید