بیدار شویم

گاهی دوست دارم هیچ نگویم و سکوت اختیار کنم، اما رفتارهای متعصبانه، حق به جانب و به قول عرفان کیهانی ها، سوپر دانایان این سیستم، این اجازه را به من نمی دهد، با مشتی کلمات که در این سیستم تعریف دوباره و بعضا اشتباه شده، اسباب توهین و زیرسوال بردن دیگران به خوبی فراهم شده، آقای طاهری وقتی این عبارات را آموزش میداد آیا به استفاده های مخرب آنها هم فکر کرده بود؟

به وضوح می شود دید که در عرفان حلقه ی حال حاضر تنها چیزی که از همه کم ارزشتر است، ارزش انسانهاست، چیزی که راحتتر از هر چیز دیگری پایمال میشود، شخصیت انسانهاست، آقای طاهری مشتی کلمات شیک و زیبا به برخی افراد کم ظرفیت و بعضا بی جنبه یاد داده بدون اینکه بداند شاگردانشان با آن کلمات بر دیگران تاثیر می گذارند و به خودشان و نه به خدا جذب می کنند و بعد سوء استفاده و تخریب می کنند، اسمش را هم میگذارند خدا محوری!

دیده ام که به چشم بستن و خوابیدن علاقه ی زیادی دارید، اما وقت بیدار شدن نرسیده؟ میدانم به جای آنکه به نماز بایستید و خدا را بخوانید ترجیح میدهید در گوشه ای نشسته و چشمان خود را ببندید تا با اتصال به کانال هوشمند استادتان، از آنتن روح جمعی، آنچه ایشان پخش می کنند دریافت کنید، فارغ از اینکه بدانچه دریافت می کنید فکر کنید، البته منظورم همگان نیست، اما خودتان بهتر می دانید یک بز گر، کل گله را گر می کند، یک عده ی کوچک کافی هستند تا کل جریان را به انحراف شدید کشیده و آقای طاهری را به کام نابودی بفرستند، هر چند بعید می دانم این جمع خراب کننده آنچنان هم کوچک باشد و مسئولیت آن مستقیم با خود آقای طاهری است.

هر جا تعصبی باشد، حتما خطا و انحراف هم هست، حتما جو گیری و مسخ شدگی هم هست.

/ 0 نظر / 7 بازدید